Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Łączności w Gliwicach, ul. Warszawska 35, reprezentowany przez dyrektora Krzysztofa Szczęśniaka.
Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice oraz Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Gliwicach, w tabeli nr 1. https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/regulamin_organizacyjny_urzedu_miejskiego
Wspólne ustalenia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi dostępne są pod adresem: https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo_danych_osobowych
Inspektor ochrony danych
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Iwona Grządkowska tel.: 32 231-36 -12, 
adres e-mail: iodozsl@onet.pl
Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:
a. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą ( w zakresie wizerunku)
Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego
b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
c. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym
d. Urząd Miasta w Gliwicach
e. Inne podmioty, które realizują zadania publiczne
Okres przechowywania danych osobowych
7. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony.
- Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, właściwego dla danej czynności przetwarzania.
Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d. ograniczenia przetwarzania
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje dodatkowe
10. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
12. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Łączności w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrzysztof Szczęśniak
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:42:44
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Dylong
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:42:44
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-12 14:48:59
2Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-12 14:49:07
3Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-16 20:03:23
4Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-29 15:22:22
5Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-29 15:22:32