Zespół Szkół Łączności w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Łączności w Gliwicach, ul. Warszawska 35, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami są Miasto Gliwice, Urząd Miejski w Gliwicach i miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta w Gliwicach, w zakładce „Jednostki organizacyjne miasta” .
 2. Treść zarządzenia zarządzania organizacyjnego nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (zarządzenie).

Inspektor ochrony danych

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Krzysztof Dylong tel.: 32 231-36-12, adres e-mail: iod@zsl.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  3. art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  4. zgoda osoby, której dane dotyczą (w zakresie wizerunku).

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
  1. dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego,
  2. firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania,
  4. firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym,
  5. urząd Miasta w Gliwicach,
  6. inne podmioty, które realizują zadania publiczne.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane celem realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
  1. dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym dziennik był prowadzony,
  2. dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub przez wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, właściwego dla danej czynności przetwarzania.

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,
  4. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. ograniczenia przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych zgodnie z podstawą prawną w "Cel i podstawa przetwarzania" pkt 2 a), b) c) jest obowiązkiem ustawowym.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z w "Cel i podstawa przetwarzania" pkt 2 d) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Łączności w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIwona Grządkowska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:42:44
Informację wprowadził do BIPKrzysztof Dylong
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:42:44
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-12 14:48:59
2Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-12 14:49:07
3Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-16 20:03:23
4Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-29 15:22:22
5Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2020-09-29 15:22:32
6Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2021-09-01 19:08:11
7Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 15:55:09
8Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 15:55:24
9Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 16:01:09
10Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 16:03:03
11Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 16:03:41
12Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 16:04:20
13Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 16:07:29
14Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 16:08:11
15Podstawowe uzupełnienie stronyKrzysztof Dylong2022-01-01 16:09:15
16Poprawa informacji dotyczących ochrony danych osobowychKrzysztof Dylong2022-01-01 16:19:02
17Poprawa informacji dotyczących ochrony danych osobowychKrzysztof Dylong2022-01-03 13:27:57